شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
تاریخ: 1399/08/11 تعداد بازدید: 161
با هدف بازدید دوره ای رئیس مرکزمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مازندران
در ادامه بازدید های دوره ای از پایگاههای اورژانس 115سراسر استان مازندران دکتر یحیی صالح طبری به همراه مسئولین واحدهای ذیربط در اورژانس استان مازندران باحضور در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه، به منظور بررسی مشکلات نیروی انسانی، مالی، تدارکات و حل راهکارهای مطرح شده باحضوردکترهادی نجفی تیرتاشی مدیرشبکه بهداشت و درمان، دکتربرادران معاون درمان، مسئول اداری، مسئول مالی و مسئول حراست و مهندس سینه سپهر مسئول بهداشت محیط و محمدگودرزی سرپرست اورژانس 115شهرستان گلوگاه، درسالن کنفرانس، شهرستان گلوگاه برگزار شد.

در ادامه بازدید های دوره ای از پایگاههای اورژانس 115سراسر استان مازندران دکتر یحیی صالح طبری به همراه مسئولین واحدهای ذیربط در اورژانس استان مازندران باحضور در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه، به منظور بررسی مشکلات نیروی انسانی، مالی، تدارکات و حل راهکارهای مطرح شده باحضوردکترهادی نجفی تیرتاشی مدیرشبکه بهداشت و درمان، دکتربرادران معاون درمان، مسئول اداری، مسئول مالی و مسئول حراست و مهندس سینه سپهر مسئول بهداشت محیط و محمدگودرزی سرپرست اورژانس 115شهرستان گلوگاه، درسالن کنفرانس، شهرستان گلوگاه برگزار شد.

در ادامه اعضای شرکت کننده در جلسه نقطه نظرات، پیشنهادات و راهکارهای عملی جهت ارتقاء عملکرد مطلوب اورژانس115 و خدمات رسانی بهینه به مصدومین و بیماران نیازمند به خدمات اورژانس مطرح گ

ردید.

گفتنی است در پایان دکترهادی نجفی تیرتاشی ضمن تقدیر و تشکر از حضور ریاست محترم اورژانس 115استان و هئیت همراه یک درخواست راه اندازی پایگاه 115درمنطقه هزارجریب شهرستان گلوگاه مطرح نمودند. که دکتر صالح طبری قول پیگیری جدی و مساعدت لازم جهت تامین نیرو و تجهیزات راه اندازی آن را د

اده

اند.