شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد بهداشت حرفه اي
نام ونام خانوادگي: مهندس رضا عابدي

سمت: مسئول واحد بهداشت حرفه اي، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه

 مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت حرفه اي

اهم شرح وظائف واحد بهداشت حرفه اي:

  .1 برنامه ريزي جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه اي در بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات
  .2تدوين برنامه عملياتي واحد
  .3 تدوين برنامه هاي دوره هاي آموزشي براي گروههاي هدف
  .4 برآورد و تامين منابع و امكانات و الزامات مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي
  .5
هماهنگي درون بخشي با ساير واحدهاي مركز بهداشت ومراكز بهداشتي درماني تابعه
  .6 هماهنگي بين بخشي و برون بخشي با سازمانهاي مرتبط ( معاونت، اداره كل كار و امور اجتماعي، سازمان محيط زيست، شهرداري ، اتحاديه‌هاي صنفي و.....) .
- .7
نظارت و پايش فعاليتهاي بهداشت حرفه‌اي ستاد و مراكز تابعه و ارائه نظريات كارشناسي جهت رفع مشكلات موجود .
  .8
نظارت بر تجزيه و تحليل عملكرد بهداشت حرفه اي مراكز و تهيه و ارسال فيدبك به مراكز مربوطه .
  .9
نظارت بر اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي ( طرح خانه هاي بهداشت كارگري، بهگر و .... )
 .10
نظارت و پيگيري تشكيل كميته فني حفاظت و بهداشت كار
  .11 هدايت برنامه عملياتي واحد
  .12 تلاش در جهت حفظ و تقويت روحيه مشاركتي و انگيزش كاركنان بمنظور ارتقاء فرآيندهاي واحد.
  .13
تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرائي فرآيندهاي واحد بهداشت حرفه اي و بازنگري اين دستورالعملها در صورت نياز.
  .14
همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي استاني ، ملي و مقطعي.
  .15
بررسي پيشنهادات و پيگيري حل مشكلات واحدهاي تحت نظارت.
  .16
تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي كاري مورد نياز و ابلاغ به مراكز تابعه.

 
 
1398/07/23
Powered by DorsaPortal