شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد امور عمومي


نام ونام خانوادگي: ابوالحسن گنجعلي

سمت: مسئول اموراداري، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه

 مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد مديريت دولتي

اهم شرح وظائف واحداموراداري:
1- كارشناسي ونظارت برتكميل پرونده استخدامي افرادجديدالاستخدام وبرقراري حقوق ومزاياي مشاغل مختلف بارعايت ضوابط وقوانين موجود
2- نظارت براجراي صحيح مقررات ومصوبه هاي مجلس وهيئت دولت
3- نظارت برصدوراحكام حقوقي،دستمزد،پاداش،فوق العاده ها،ماموريت ها،مرخصي ها،اعطاي رتبه وطبقه ومزاياي قانوني ازبدواستخدام تاپايان خدمات دولتي
4- ارائه پيشنهادجهت اصلاح وبهبودفرايندهاي اجراييبه منظورتسريع درپاسخگويي
5- تهيه گزارش تخلف هاي اداري كاركنان ودرصورت لزوم ارجاع به مراجع ذيصلاح
6- تجزيه وتحليل اطلاعات درزمينه قوانين ومقررات اداري واستخدامي
7- رسيدگي وپاسخ به درخواست هاي مختلف كاركنان وپيش بيني احتياجات پرسنل
8- اتخاذتدابيرلازم به منظورپيشرفت وبهبودامورجاري
 
1398/07/22
Powered by DorsaPortal