شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد کنترل دارویی

نام ونام خانوادگی:

سمت:
مدرک تحصیلی: 

اهم شرح وظایف مسئول واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر :
1-مطالعه،بررسی،اجرای قوانین ومقررات حاکم برفعالیت های مربوط به اموردارویی وتهیه طرحهاوپیشنهادات اصلاحی
2-بازرسی داروخانه های خصوصی ودولتی تحت پوشش شبکه بهداشت ومراکزترک اعتیادبصورت ماهیانه وارسال گزارش به معاونت غذاودارو
3-نظارت برانباردارویی ازنظررعایت شرایط استانداردوموجودی دارووتاریخ انقضاءداروها
4-کمک درتهیه برنامه های آموزشی جهت آموزش کارکنان اموردارویی وموادمخدر
5-رسیدگی با شکایات مردم درزمینه دارووموادمخدروداروخانه هادرسطح شهرستان
6-تحقیق ومطالعه برروی عوارض جانبی داروها براساس گزارش مردمی وداروخانه هاومطب ها
7-راهنمایی وارائه راهکاردرزمینه ارائه خدمات بهتردارویی دربیمارستانها
8-راهنمایی ودادن اطلاعات لازم درزمینه مصرف دارو ولوازم بهداشتی وضدعفونی کننده
1399/04/10
Powered by DorsaPortal