شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد پیشگیریی

 نام ونام خانوادگي: علي اكبرظرافت

سمت: مسئول واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه

 مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت عمومي

اهم شرح وظائف واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها:
1- جمع آوري،دسته بندي وتجزيه وتحليل اطلاعت وامارهاي مربوط درزمينه مبارزه با بيماريها
2- تشكيل وشركت دركميته هاي علمي وفني
3- تلاش وپيگيري درجلب مشاركت وهماهنگي هاي متقابل درون وبرون بخشي
4- تلاش وپيگيري براي تامين وتدارك منابع موردنيازبرنامه ها
5- تدوين وارائه نمونه هاي لازم براي آموزش بهداشت همگاني درزمينه هاي مربوطه
6- تهيه وگزارش عملكردهاي برنامه
7- همكاري دراجراي سايردستورات مربوط به بخش بهداشت
8- نظارت بركيفيت وكميت نظام مراقبت اپيدميولوژيك درسطح منطقه
9- همكاري ومشاركت دربرنامه ريزي تفضيلي
10- مشاركت درتدوين برنامه ريزي كلي

 

 

1398/07/22
Powered by DorsaPortal