شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد جلب مشارکت

 نام ونام خانوادگي: آسيه فخاري

سمت: مسئول جلب مشاركت مردمي، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
 
مدرك تحصيلي: كارشناس ماما
 
اهم شرح وظائف واحد جلب مشاركت مردمي:
1- برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه واجراي خط مشي ها درقالب سياستهاي وزارتخانه
2- هماهنگي وهمكاري با ساير واحدهاي ذيربط دراجراي طرحها وبرنامه هاي مرتبط
3- تشكيل كارگاههاي آموزشي درزمينه پيشبرد اهداف وبرنامه هاوفرمهاي جلب مشاركت جامعه
4- تعيين چهارچوب آموزشي براي واحدهاي مجري برنامه جلب مشاركت هاي مردمي
5- برنامه ريزي براي توسعه كمي برنامه مشاركت مردمي درواحدهاي بهداشتي شهري وروستايي
6- هماهنگي وپيگيري جهت مشاركت جامعه درايجاد وراه اندازي واحدهاي بهداشتي
7- تهيه وتنظيم نشريه ها وپوسترهاي آموزشي درجهت اهداف برنامه جلب مشاركت مردمي
8- ارزشيابي فعاليت هاي بهداشتي درارتباط با جلب مشاركت جامعه درواحدهاي بهداشتي
1398/07/22
Powered by DorsaPortal