شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد آزمایشگاه


نام ونام خانوادگي: علي موجرلو

سمت: مسئول امورآزمايشگاههاي شبكه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه

 مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش ژنتيك

 
اهم شرح وظائف واحدآزمايشگاه:
 
1- نظارت برتجهيزآزمايشگاها جهت خريد دستگاها
2- ارزشيابي وپايش ازآزمايشگاهاي مركزي واقماري تحت پوشش
3- بررسي مشكلات پرسنلي آزمايشگاههاي بهداشتي تحت پوشش
4- تشكيل جلسات بازآموزي جهت افزايش آگاهي وهماهنگي مسئولين وكارشناسان وكاردانان آزمايشگاهها درموردنحوه فعاليت وارائه گزارش كار
5- تشكيل جلسات مشترك با مديران،كارشناسان مسئول گروههاي درگير شهرستان دررابطه با فعاليت هاي جديد مشترك طبق دستورالعمل وزارت خانه
6- تنظيم مطالب آموزشي ونظارت برانجام آموزش آزمايشگاهي
7- نظارت برتامين نيرووجايگزين آنهابراساس نيازمراكزتحت پوشش
1398/07/22
Powered by DorsaPortal