شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد امور حسابداری و امور مالی
 
نام ونام خانوادگی: گلدسته عموزاد مهدیرجه                                                                                                                                              
سمت: مسئول امورمالی،شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
 
اهم شرح وظایف مسئول امورمالی:
1- تامین اعتباردرخواستهای خرید کالا ومهرآن ها
2- رسیدگی وتنظیم اسناد هزینه
3- صدورچک های مربوط و ثبت آن دردفترچک
4- صدور برگه های حسابداری
5- تحویل چک بعد ازامضاء شدن به کارپرداز ودریافت رسید
6- تنظیم وکلاسور نمودن سندها
7- تنظیم وتکمیل فرم های تائیدیه مالیاتی برای ارسال به وزارت دارایی
8- همکاری درتهیه نامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل هاوطرح تصویب نامه ها
 
 
 
 
 
1399/04/10
Powered by DorsaPortal