شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر

نام ونام خانوادگي:
حورا پهلوان
 
سمت: مسئول واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر ،شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
 
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
 
اهم شرح وظايف مسئول واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر :
1-مطالعه،بررسي،اجراي قوانين ومقررات حاكم برفعاليت هاي مربوط به اموردارويي وتهيه طرحهاوپيشنهادات اصلاحي
2-بازرسي داروخانه هاي خصوصي ودولتي تحت پوشش شبكه بهداشت ومراكزترك اعتيادبصورت ماهيانه وارسال گزارش به معاونت غذاودارو
3-نظارت برانباردارويي ازنظررعايت شرايط استانداردوموجودي دارووتاريخ انقضاءداروها
4-كمك درتهيه برنامه هاي آموزشي جهت آموزش كاركنان اموردارويي وموادمخدر
5-رسيدگي با شكايات مردم درزمينه دارووموادمخدروداروخانه هادرسطح شهرستان
6-تحقيق ومطالعه برروي عوارض جانبي داروها براساس گزارش مردمي وداروخانه هاومطب ها
7-راهنمايي وارائه راهكاردرزمينه ارائه خدمات بهتردارويي دربيمارستانها
8-راهنمايي ودادن اطلاعات لازم درزمينه مصرف دارو ولوازم بهداشتي وضدعفوني كننده
1398/07/22
Powered by DorsaPortal