شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر

نام ونام خانوادگي: ابراهيم استقالي

سمت: مسئول واحد بيماريهاي غيرواگير، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه

 مدرك تحصيلي: كارشناس حشره شناسي پزشكي

 اهم شرح وظائف:
1- جمع آوري وتجزيه وتحليل داده هاي ارسالي ازواحدهاي تابعه وتنظيم خط مشي برنامه هاي اجراييبيماريهاي غيرواگيردار
2- مطالعه وبررسي واولويت بندي مراقبت ازبيماريهاي غيرواگيردار
3- مشاركت دربرنامه ريزي وتنظيم برنامه هاي تفضيلي واجرايي ساليانه بيماريهاي غيرواگيردار
4- مديريت ونظارت براجراي صحيح كليه عمليات بيمايهاي غيرواگيردار
5- مديريت درارزشيابي كليه برنامه هاي غيرواگيردار
6- تهيه متون آموزشي برنامه هاوطرح هاي اجرايي براي رده پزشكان،كارشناسان،كاردانان وبهورزان
7- حضوردرپايش هاي تخصصي
8- عضويت دركليه كميته هاي استاني بين بخشي وبرون بخشي وارائه نظرات مشورتي وتخصصي


1398/07/22
Powered by DorsaPortal