شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد مبارزه با بیماری های واگیر

نام ونام خانوادگي: علي اكبرظرافت

سمت: مسئول واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه

 مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت عمومي

اهم شرح وظائف واحد بيماريهاي واگيردار:
1- جمع آوري وتجزيه وتحليل داده هاي ارسالي ازواحدهاي تابعه وتنظيم خط مشي برنامه هاي اجراييبيماريهاي واگيرداربرمبناي اطلاعات علمي واجرايي
2- بررسي آماربرنامه هاي اجرايي بيماريهاي واگيردارازمراكزتابعه
3- مطالعه وبررسي واولويت بندي مراقبت ازبيماريهاي واگيرداربراساس مناطق جغرافيايي
4- مشاركت دربرنامه ريزي وتنظيم برنامه هاي تفضيلي واجرايي ساليانه بيماريهاي واگيردار
5- ارائه راهكارهاي مناسب براساس گزارشات دريافتي درموردكانون هاي مكشوفه بيماريهاي عفونيبه منظورمهارطغيان بيماريها
6- بررسي وشناخت مشكلات وموانع اجرايي وارائه راه حل هاي عملي ومناسب
7- تهيه وارائه گزارش تحليل اپيدميولوژيكي وتجزيه وتحليل داده ها ازمواردوقوع،طغيان وهمه گيري بيماريهاي عفوني
8- مديريت مراقبت ازبيماريهاي عفوني باهدف اخذداده ها براي اقدام
9- نظارت پايش وارزيابي فعاليت هاي انجام گرفته براساس چك ليست هاي تنظيمي ازواحدهاي محيطي اجرايي
10- ارائه راهكاروروش هاي مناسب براي جلب مشاركت وآموزش جامعه درفعاليت هاي بهداشتي
1398/07/22
Powered by DorsaPortal