شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد بهداشت محيط


نام ونام خانوادگي: مهندس عباسعلي سينه سپهر

سمت: مسئول واحد بهداشت محيط،شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه

 مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت محيط

اهم شرح وظائف واحد بهداشت محيط وحرفه اي:
1- معرفي متصديان وكارگران محيط وحرفه اي جهت انجام آزمايش به آزمايشگاه وبدنبال آن صدوركارت سلامت
2- جمع بندي آمارهاي ارسالي ازمراكزوارسال آن به معاونت بهداشتي
3- كنترل وبازرسي ازكشتارگاههاومكاتبات با ادارات ذيربط وپيگيري مواردنقص
4-شركت درمبارزه با اپيدميها وتامين بهداشت محيط به هنگام بروزسوانح ازقبيل سيل،زلزله وهمكاري با سايرواحدهاي ذيربط
5- توزيع موادگندزداوسموم لازم درهنگام بروزاپيدمي
6- اجراي طرح عمليات بهسازي محيط روستا
7- پيگيري لازم درجذب اعتبارات بهسازي محيط روستا،نظارت برخريد مصالح بهسازي محيط،توزيع مصالح به مراكزروستايي،نظارت برتوزيع مصالح بهسازي محيط
8- اجراطرح ضربت دركارگاهها وكارخانجات
9- اجرا طرح صنوف دركارگاهها وكارخانجات
10- پيگيري درانجام معاينات شاغلين
1398/07/22
Powered by DorsaPortal