شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد کنترل مواد غذایی
  
 نام ونام خانوادگي: مائده كلبادي نژاد
سمت: مسئول كنترل مواد آرايشي ، بهداشتي و غذايي، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
 
مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد مهندسي شيمي
 
اهم شرح وظائف واحد صنايع غذايي: 
1- نظارت وبازرسي ازواحدهاي توليدي موادغذايي،آرايشي بهداشتي وظروف بسته بندي وغذاخوري
2- نظارت براجراي ضوابط واستانداردهاي تعيين شده ورعايت مندرجات پروانه ساخت توسط توليدكنندگان
3- نمونه برداري روتين ازكالاهاي توليدشده درواحدهاي توليدي غذايي وبهداشتي اماكن عمده پخش وانبارهاي بزرگ سردخانه ها
4- توقيف كالاهاي فاسد وغيرمجازدرمراكز توليد وسردخانه ها
5- پيگيري واعلام نتايج آزمون نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه كنترل كيفي موادغذايي
6- نظارت برمعدوم نمودن كالاهاي فاسدوغيرقابل مصرف
7- اطلاع رساني به مردم به منظورافزايش آگاهي مصرف كنندگان نسبت به ايمني موادغذايي
8- شناسايي وجلوگيري ازفعاليت واحدهاي غيرمجازوارسال به مراجع غذايي ذيربط
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

1398/07/22
Powered by DorsaPortal