شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحدسلامت نوجوانان و مدارس

 نام ونام خانوادگي: قادرمومني راهكلاء 

سمت: مسئول واحد سلامت نوجوانان و مدارس، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه

 

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني
 ايميل:ghader.1358@yahoo.com
اهم شرح وظائف واحدسلامت نوجوانان و مدارس: 
1- ارائه پيشنهادات لازم ومشاركت درتهيه،تنظيم وتدوين برنامه هاي اجرايي بهداشت مدارس
2-ارائه راهنمايي ها ونظارت ومشاركت برنحوه اجرايي فعاليت هاي بهداشت مدارس
3- مشاركت ونظارت بربرنامه ريزي آموزشي وبازآموزي كاركنان واموزش دانش اموزان ووالدين انها
4- مشاركت درتهيه متون اموزشي جهت اموزش به كاركنان وآموزش جامعه
5- مشاركت دربرنامه هاي آموزشي وتحقيقاتي حوزه معاونت بهداشتي
6- هماهنگي با آموزش وپرورش شهرستان درزمينه تنظيم برنامه هاي اجرايي خدمات بهداشت مدارس
7- تجزيه وتحليل داده هاي آماري وگزارشات دريافتي،ارائه راهنمايي وتهيه پسخوراند مناسب
8- ارائه پيشنهاد نظارت وشركت دربرنامه هاي آموزشي وبازآموزي مراقبين بهداشت مدارس
 

 
 
 
 

 

 

 

 

1398/07/22
Powered by DorsaPortal