شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد جمعيت و سلامت خانواده
 

 نام ونام خانوادگي: راهله عسكري

سمت: مسئول سلامت خانواده و امور بانوان، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
 
مدرك تحصيلي: كارشناس ماما

اهم شرح وظائف واحد بهداشت خانواده:
 
1- اجراي برنامه هاي آموزش گروه هدف وعموم جمعيت تحت پوشش
2- برنامه ريزي جهت اجراي دستورالعمل هاي بهداشت خانواده درقالب سياست هاي وزارت بهداشت
3- همكاري وتبادل نظربا مراكزبهداشتي ودرماني دراجراي طرح ها وبرنامه ها  
4- نظارت بركميت وكيفيت خدمات برنامه ها ومقايسه آن با ضوابط واستانداردها
5- تجزيه وتحليل وارزشيابي عملكردبرنامه ها
6- تهيه دستورالعمل هاي لازم درزمينه مراقبت ازرشد كودكان،مادران وتنظيم خانواده وسالمندان
7- شركت دركميسيون ها،كميته هاي فني وتخصصي بهداشت خانواده
8- تهيه برنامه هاي آموزشي حين خدمت رده هاي مختلف برنامه هاي بهداشت خانواده
 
 
 
 
1398/07/22
Powered by DorsaPortal