شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد امور مالي
 
نام ونام خانوادگي: گلدسته عموزاد مهديرجه                                                                                                                                              
سمت: مسئول امورمالي،شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
مدرك تحصيلي: كارشناس حسابداري
 
اهم شرح وظايف مسئول امورمالي:
1- تامين اعتباردرخواستهاي خريد كالا ومهرآن ها
2- رسيدگي وتنظيم اسناد هزينه
3- صدورچك هاي مربوط و ثبت آن دردفترچك
4- صدور برگه هاي حسابداري
5- تحويل چك بعد ازامضاء شدن به كارپرداز ودريافت رسيد
6- تنظيم وكلاسور نمودن سندها
7- تنظيم وتكميل فرم هاي تائيديه مالياتي براي ارسال به وزارت دارايي
8- همكاري درتهيه نامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل هاوطرح تصويب نامه ها
 
 
 
 
 
1398/07/22
Powered by DorsaPortal