شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
معاون درمان
نام ونام خانوادگي: دكترحبيب الله برادران
   سمت: معاون درمان، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
مدرك تحصيلي: پزشك عمومي
 
شرح وظايف معاون درمان:

1نظارت برعملكرد واحدهاي درماني بخش هاي دولتي وخصوصي

2- برآورد نيازهاي درماني شهرستان واعمال آن درتقاضاها ودرخواستي هاي ايجادمراكزدرماني واعلام نظربه مقام مافوق

3- بازديد ازمراكزدرماني (درمانگاههاي موجود درشهرستان)

4- بازديد ازمطب هاي پزشكي-مامايي-دندان پزشكي وارائه گزارش به مقام مافوق

5- بازديد ازمطب هاي دندان پزشكي ودندان سازي ها وخدمات تزريقات وپانسمان

6- اخذ مدارك واحدهاي فوق وارسال آنها به معاونت درمان جهت صدورمجوز

7- بازديدازمراكزوگزارش به مقامات مافوق

8- شركت فعال دردوره هاي كارآموزي،مهارتي وآموزشي درجهت ارتقاء معلومات وتوانمنديهاي شغلي

9- رسيدگي به شكايات وارائه نتايج ان به مراكز ذيصلاح ومقام مافوق

10- ايجادارتباط با مراكزنظام پزشكي-پرستاري-مراجع قضايي

1398/07/22
Powered by DorsaPortal