شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
معاون بهداشت و فني
 
نام ونام خانوادگي: دكترابراهيم خادملو 
  
سمت:معاون بهداشتي،شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
مدرك تحصيلي:پزشك عمومي
 
اهم شرح وظايف معاون بهداشتي،شبكه بهداشت ودرمان شهرستان:
 
1- جمع آوري،طبقه بندي،تجزيه وتحليل اطلاعات موردنيازبرنامه هاي مختلف بهداشتي،آمارهاي حياتي  وفعاليت واحدهاي بهداشتي استاني وتهيه گزارش
2- شناخت ودسته بندي مسايل بهداشتي منطقه وتنگناهاي فني واجرايي برنامه ها
3- بررسي وشناخت اپيدميولوژيك بيماريهاي بومي واپيدميها ومديريت بركنترل طغيان بيماريها
4- تهيه وابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي لازم براي اجراي برنامه هاي كشوري خدمات بهداشتي
5- تدارك وپشتيباني فني ازواحد هاومراكزبهداشتي درماني تابعه
6- تدوين برنامه هاي بهداشتي متناسب با شرايط محلي براي حل مشكلات بهداشتي ومبارزه با بيماريهاي بومي واپيدميها
7- نظارت مستمربرفعاليت هاي فني واحدها ومراكزبهداشتي درماني تابعه
8- توسعه هماهنگيهاي درون بخشي وبين بخشي جهت پيشبرداهداف بهداشتي
9- تدوين واجراي پروژه هاي كاربردي درزمينه مسائل بهداشتي منطقه
10- مشاركت دربرنامه ريزي واجراي آموزش پزشكي درواحدهاي بهداشتي
 
 
 
1398/07/22
Powered by DorsaPortal