شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
مديريت شبكه
نام ونام خانوادگي: دكترهادي نجفي تيرتاشي
   سمت: مديريت شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه 
مدرك تحصيلي: پزشك عمومي

اهم شرح وظايف مديرشبكه بهداشت ودرمان شهرستان:
 
1- اجراي وظايف قانوني وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي درشهرستان
2- اعمال سياست هاي اجرايي وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي در شهرستان براساس دستورالعمل هاي ابلاغ شده
3- هماهنگ ساختن واحدهاي تابعه
4- هماهنگي با ساير واحدهاي دولتي براي پيشبرد اهداف كلي دولت،شركت درجلسات وشوراهاي هماهنگي شهرستان
5- نظارت برارزشيابي واحدهاي تابعه
6- نظارت برگسترش وكيفيت خدمات واحدهاي بهداشتي درماني بخش دولتي وخصوصي
7- نظارت برگسترش وكيفيت خدمات آزمايشگاهها وداروخانه هاي بخش دولتي وخصوصي
8- نظارت وكوشش براي تعميم خدمات بهداشتي ودرماني به جامعه تحت پوشش
9- نظارت بررسيدگي به اسنادپزشكي واعمال تعرفه هاي درماني
10- نظارت برتنظيم،تدوين واجراي ضوابط بودجه برنامه اي
11- تامين منابع انساني - مالي وتجهيزاتي مورد نيازخدمات بهداشتي درماني ونظارت بربهره برداري بهترازآنها 
12- نظارت مستمربر فعاليت هاي فني،پشتيباني،اداري ومالي مراكزبهداشتي درماني تابعه
13- پاسخگويي درزمينه نيازهاي بهداشتي درماني جامعه تحت پوشش با جلب مشاركت مردمي
14- برنامه ريزي عملياتي ساليانه درواحدهاي تابعه ونظارت براجراي آن
15- بكارگيري نتايج تحقيقات كاربردي درپيشبرداهداف بهداشتي ودرماني
 
 
1398/07/22
Powered by DorsaPortal